TOTAL 18
2.0KW SOPT LIGHT
FOLLOW SPOT-1200W
750W ELLIPSOIDE LIGHT
1KW CONVEX SPOT LIGHT
1kw-650w MINI SPOT LIGHT
3kw FRESNEL SPOT LIGHT
650W FRESNEL SPOT LIGHT
1KW FRESNEL SPOT LIGHT
MULTI PAR LIGHT HPL-750W
1000W PAR LIGHT (64)
SUN PAR LIGHT
FOCUSING LIGHT
UPPER HORIZONT LIGHT
1000W BROAD LIGHT
110W FLUX LIGHT
144W FLUX LIGHT
220w FLUX LIGHT
1KW PAR LIGHT